Vliv na krajinný ráz

citujeme bod 9.1. :
Postup hodnocení

Každý předkladatel záměru výstavby výškové stavby, u které je nutné dle této studie prokázat míru ovlivnění pozitivních hodnot krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru (DoKP), by měl předložit provedené expertní hodnocení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Takové hodnocení by mělo být provedeno v následujících krocích,vedoucích k transparentnímu získání odpovědi na uvedené základní otázky vycházející ze zákona:
1. Jednoznačný popis a cíl navrhovaného záměru s potřebnými technickými údaji
2. Provedený postup (metodika) hodnocení
3. Vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP) a prostorů, kde lze předpokládat silné uplatnění stavby
• Stanovení hranice DoKP
• Analýza potenciálního uplatnění stavby a vymezení kritických a problematických míst
• Vymezení oblastí a míst krajinného rázu (vyžaduje-li to daný DoKP, tj. nelze identifikovat znaky a hodnoty krajinného rázu celého DoKP a je nutné vymezit specifické územní jednotky viz citovaná metodika: Vorel et al. 2004)
4. Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu DoKP a jejich klasifikace
5. Identifikace dotčených znaků a hodnot jednotlivých prostorů a specifikace míry zasažení těchto znaků a hodnot
6. Posouzení míry vlivu stavby na estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu
7. Určení snesitelnosti na základě hodnocení
Starostové a zastupitelstva některých okolních obcí hned v počátku jednání s investory tyto důležité údaje požadovali. V Rybné nad Zdobnicí a Záchlumí však tomu tak nebylo.
 

Příklad seriózního postupu ze Znojma

Odpověď Znojma na výstavbu větrných parků v regionu

Město zveřejnilo preventivní studii hodnocení krajinného rázu Znojemska. PhDr. Jiří Kacetl, radní města Znojma a předseda komise pro životní prostředí, shrnul její výsledky v následujícím článku. Celé znění studie naleznete pod článkem.

Území s vhodným klimatologickým potenciálem větrné energie

17. července 2008 v 21:11 |  Technické údaje
Dle metodického pokynu Ministerstva životního protředí k vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren se územím s vhodným klimatologickým potenciálem větrné enenrgie rozumí:
- území s roční průměrnou rychlostí větru v úrovni 10 m nad terénem přesahující 4,0 m/s popř. oblasti, kde je hustota větrné energie*) ve výšce 40m nad zemským povrchem alespoň 160 až 200 W/m2;
Rybná nad Zdobnicí a Záchlumí dle přílohy 1 a 4 metodického pokynu územím s vhodným klimatologickým potenciálem větrné energie nejsou.
Výstavba větrných elektráren v Rybné nad Zdobnicí a Záchlumí by tedy patrně neměla smysl vzhledem k malému výkonu.
 !!! Anketa v Rybné nad Zdobnicí ukončena !!!

Ve dnech 19.6. až 22.6.2008 probíhala v obci Rybná nad Zdobnicí anketa o tom, jestli občané souhlasí či nesouhlasí s případnou výstavbou větrných elektráren na katastru obce. Občané, kteří v těchto dnech nebyli doma, mohli ve dnech 23.6. - 26.6. vyjádřit svůj názor na obecním úřadě.
Nadpoloviční většina obyvatel Rybné nad Zdobnicí řekla
plánované výstavbě větrných elektráren NE.
179 obyvatel proti výstavbě
119 obyvatel pro výstavbu
Obecní zastupitelstvo bude na základě ankety hlasovat o připadné výstavbě větrných elektráren (dle dostupných informací) v průběhu srpna 2008.

Zpravodaj Obce Záchlumí č. 2/2008

Část zpravodaje věnovaná větrným elektrárnám:
V článku se píše: Smlouva o spolupráci, na kterou poukazují odpůrci větrných elektráren, nebyla uzavřena !!!
V článku je také nejasně uváděn případný příjem obce. Pokud by byla odměna za umístění jedné větrné elektrárny 100 000,- Kč, jak je uváděno v návrhu smlouvy o spolupráci, tak by při počtu 1 až 3 větrné elektrárny byla jednorázová odměna 100 000,- až 300 000,- Kč, nikoli 200 000,- až 600 000,- Kč jak je uváděno v článku.

Žádost o informace ze dne 9.6.2008 - Záchlumí !!!!

Tento dokument nám dákládá, že smlouva o spolupráci s investorem větrných elektráren byla Obcí Záchlumí (starostkou) jednostraně podepsána.
Anketa mezi obyvateli obce Záchlumí před podpisem této smlouvy o spolupráci paní strostkou neproběhla.
Citujeme část dokumentu napsanou a podepsanou paní starostkou:
"9.6.2008 předáno: Smlouva o spolupráci (zatím investorem nevrácená a podepsaná, ale Obcí již podepsaná)"
Ze strany investora však smlouva nebyla nakonec zřejmě podepsána !!!!!!! Veřejné zasedání zastupitelstva obce Záchlumí 26.6.2008 !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Záchlumí se uskuteční
ve čtvrtek 26.června 2008 v 19:00 v restauraci Fontána.
V rámci bodu programu zasedání "zprávy ze zasedání rady obce" bude diskutována problematika výstavby větrných elektráren v obci Záchlumí.
Srdečně zveme všechny občany, jedná se o problematiku, týkající kality bydlení nás všech!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Jak budou větrné elektrárny vypadat?

Investor zastupitelům obcí nepředložil vizualizace VTE v krajině.
Pro přestavu jak budou VTE vypadat jsme pro Vás vizualizace vytvořili. (Jedná se o přibližné a orientační vizualizace.) Rádi zveřejníme vizualizace investora.
Větrné elektrárny budou 150 m vysoké a průměr rotoru mají 90 m. Některé budou od nejbližšího obytného stavení asi 780 m.
Budou dosahovat do výšky asi 620 m nad mořem, tedy o 18 metrů výše než Chlum. Ještě věříte, že se schovají za lesem?
Pokud máte zájem o vizualizace v lepším rozlišení, napište si o ně na adresu.
vetrniky.zachlumi@seznam.cz
Pro úplnost uvádíme, že na druhém obrázku je pouze 6 ks VTE a investoři v Rybné a Záchlumí ve svých záměrech uvádějí až 9 ks VTE./

Kolik jich má vlastně být?

V letáku, který obdrželi občané Rybné nad Zdobnicí se píše:
"Na prezentaci v Sokolovně, kde byly vzneseny připomínky z řad občanů, byly 2 elektrárny vyjmuty ze záměru. Jejich počet se snížil na 2 - 4 VTE."

Neexistuje jediný dokument, který by hovořil o tom, že 2 VTE byly vyjmuty se záměru Investora. Investor stále v návrhu smlouvy o spolupráci uvádí počet 2 - 6.
(Je to obdobné, jako by se říkalo, v Rybné bude 2 - 6 kostelů. Je v tom ale také podstaný rozdíl. Kostel měří 32 m a větrná elektrárna 150 m.)

Kontakty

16. června 2008 v 5:46 |  Kontakty

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Rybná n/Z

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Rybná nad Zdobnicí ze dne 29.5.2008

Různá videa

12. června 2008 v 20:48 |  Video

Porovnání výšek

12. června 2008 v 17:43 |  Technické údaje
Větrné elektrárny VESTAS OptiSpeed V90 - 2,0 MW jsou vysoké i s rotorem (vrtulí) 150 m.
Znáte v okolí větší stavbu?
Investoři podle návrhů smluv o spolupráci hodlají postavit až 9 těchto gigantických staveb v bezprostřední blízkosti obcí Rybná nad Zdobnicí a Záchlumí.

Další články


Kam dál